De Goede Herder

‘t Straalde wat naar buiten
door de deur die open staat
zo kwam’t Licht zich uiten
voor de ziel als pastoraat

Roepend hunne namen
met welbekende stem
‘t drijft de kudde samen
naar ’t nieuw Jeruzalem

’t Vreemde klankgeluid
doet de kudde vluchten
Zijn Stem daarbovenuit
zorgt voor rijke vruchten

Zijn stok en staf geleiden
met Liefde blijft Hij hoeden
in frisse groene weiden
laat Hij de kudde voeden

Als de dag de nacht verruilt
laat Hij de kudde binnengaan
na hen die buiten schuilt…
roept Hij blijvend hunne naam

Hij is de Goede Herder
’t wil Zijn Liefde geven
Zijn weg ging zelfs nog verder
‘t gaf ons Zijn eigen leven

(Johannes 10, psalm 23)

Robert Doek
6-10-20201

Psalm 5

Bij ‘t ontwaken van de morgen
kniel ik voor Uw zetel neer
‘k leg vragend al mijn zorgen
in ’t gebed bij onze Heer

U bent God die scheiding maakt
wie zich aan de wereld hecht
het onrecht en de leugen wraakt
door Waarheid en door Recht

Wilt u mij genadig horen?
in ‘t ontzag van Uwen Naam
’t kaf zich scheiden van het koren
maak mij heilig en bekwaam.

Wilt U mij zo verder dragen
als Uw blijmoedig kind
dat met al zijn vragen
bij U bescherming vindt

Robert Doek
05-10-2021

Goed voorbeeld doet…

Hosanna heeft geklonken
daar in Jeruzalem
nauwelijks bezonken
klonk er: weg met Hem!

’t Zwaard begon te zwaaien
’t horen werd verstoord
Liefde bleef Hij zaaien
al was men uit op moord.

Hij deed niet wat men dacht
al werd Hij zo geslagen
’t vroeg vergeving in die nacht
en heeft ’t kruis gedragen.

Hij vraagt ons Hem te volgen
en wil jou alle dagen
al ben je zo verbolgen
jouw kruis ook helpen dragen.

Robert Doek
30-03-2021

Vol geschreven

Wit papier is vol geschreven
met zwarte letters vastgelegd
’t vormt de woorden van ’t leven
’t verteld van Liefde en van Recht.

’t Is echt niet moeilijk om te lezen
want het is aan ons gericht
de waarheid moet je dan niet vrezen
anders gaan je ogen dicht.

Het is een brief voor alle tijden
waarin mensen zullen leven
man en vrouw , ja voor hen beiden
zijn deze woorden opgeschreven

De tijd is er in meegegaan
wat de brief te zeggen heeft
wie niet leest zal ook niet gaan
omdat die mens de tijd niet geeft

Als eigen normen zullen gaan
door cultuur in tijd bekleed
leer je de brief ook echt verstaan
kennen wat je dan niet weet

Je ogen zullen sluiten gaan
want niemand wordt ontzien
de woorden zullen blijven staan
al heb je niets gezien.

Wit papier is vol geschreven
met zwarte letters vastgelegd
de routekaart voor Eeuwig Leven
is ook voor jou al aangelegd.

Robert Doek
01-03-2021

Kerst koor

Op ’t wereldse toneel
klinkt uit vele koren
een menselijk ritueel
en doet ’t horen storen.

’t Lijkt een nieuwe rapsodie
door tijd en geest gevormd
maar ’t is eenzelfde melodie
die over ’t podium stormt.

’t Is listig vorm gegeven
door een oude componist
’t laat zo de koren zweven
met klanken die hij sist.

Tot eens in ’t nachtelijk uur
een toon de slang deed beven
’t vervulde zo Gods partituur
’t bestrijd de dood voor ’t leven.

Daar juicht een toon
daar klinkt een Stem
Gods eigen Zoon
uit Bethlehem.

Robert Doek

26-12-2020 (2de kerstdag)

God zorgt

De aarde blijft nog draaien
dat doet het eeuwenlang
wat wij ook mogen zaaien
hoe vaak en ook hoelang

Wat er nog gebeuren staat
wij kunnen dat niet sturen
’t is Zijn besluit en hoge raad
de Schepper van de uren

We wilden graag als God zijn
‘t laat ons telkens weten:
‘t grote is bij Hem nog klein
Hij geeft ons dagelijks eten

Wie laat gewassen groeien?
’t kleine in de moederschoot?
alles wat ademt bloeien?
van de wieg tot aan de dood?

Al je moeite en zorgen
leg dat bij de Maker neer
je bent bij Hem geborgen
al gaat de storm tekeer

Robert Doek
28-11-2020

Blijvend Woord

Glas en steen verdwijnen
de klok zal niet meer slaan
begroeiing zal verschijnen
maar ‘t Woord blijft altijd staan

Stelen zullen knakken
aan alles komt een eind
sterken maar ook zwakken
maar ’t Woord blijft bij de tijd

De vreemde zal bestaan
in een wereld zonder recht
Hij kent ze bij de naam
God doet wat Hij zegt.

‘t Woord van alle tijden
verkleurt niet met de tijd
’t heeft zelfs moet lijden
voor onze eeuwigheid.

Robert Doek

20-09-2020

(Johannes 1:1-5 , 14)

Psalm 4

Als de dag de nacht verruilt
en ik roepend tot U kom
doordat zonde mij vervuild
vraag ik Here: keer mij om!

Verstikkend is de ijdelheid
lege liefde, valse schijn
wil met Uw gerechtigheid
met mij en deze wereld zijn.

U hoort na mijn gebed
al slapend kan ik rusten
want U bevrijdt en redt
van al de lege lusten.

Robert Doek
04-04-2020

Deo Volente

We zijn stil gezet
later staat niet vast
er geld een andere wet
we plannen op de tast

We dachten het te weten
waar we morgen stonden
of waar we zouden eten
we hadden ’t uitgevonden

We zitten nu gevangen
kijkend achter ruiten
luisterend naar gezangen
van vogels die vrij fluiten

We zien de knoppen springen
van bomen die ontwaken
geen mens kan dat bedwingen
we konden dat niet maken

Hij doet zo van Zich spreken
De Schepper in zijn pracht
ook nu geeft Hij een teken
want Hij heeft alle macht

Wil Here met ons zijn
geef rust en maak ons stil
geef ons Uw medicijn
alleen zo U dat wil.

Robert Doek
28-03-2020

Psalm 3

Psalm 3

Groeien doet de tegenstand
gestaafd op mensenkracht
daarin is men tolerant
en zo bedrieglijk zacht

‘t Doet mij verder vluchten
van ‘t zwijgend ongeloof
’t zorgt voor dagelijks zuchten
waarom zijn er ogen doof ?

Als mijn ogen sluiten gaan
ik smekend tot U kom
hoort U mijn gebeden aan
‘k mag schuilen in Uw Heiligdom

U bent een schild dat mij beschermt
betaalt met kruishout wonden
‘k vind rust in U, want U ontfermt.
’t bedekt zo al mijn zonden.

Robert Doek
18-01-2020