Immanuël (Jesaja 9:5)

Een niet te vatten wonder
hoe Wonderbaar die Raadsman
in een kribbe heel bijzonder
ontvouwde God Zijn plan

Dood en graf zal Hij verslinden
bepalen zal Hij ´t mensenlot
met Kracht zal Hij de satan binden
want Christus is een Sterke God

Een Kind is ons geboren
’t zal dragen alle pijn
‘t wil mij die was verloren
een Eeuwig Vader zijn.

Het zaad van Davids huis
’t zal ‘t nieuwe Leven stichten
van kribbe tot aan ’t kruis
als Vredevorst ons richten

Een vaste burcht is onze God

(Hervormingsdag)

Gebouwd op zand
met eigen macht
’t houd geen stand
’t verliest aan kracht

Als stormen komen
door wind en leer
met regenstromen
gaat ’t huis te neer

Wie op God alleen vertrouwt
Zijn Woord wil laten staan
zal als op een rots gebouwd
zijn huis niet om doen slaan

Een vaste Burcht bent u o God
een toevlucht in gevaren
al treft ons ook ’t moeilijkst lot
wil Here toch uw Kerk bewaren

Blijf Here zo toch met ons gaan
laat Uw Liefde medegaan
ga ons met uw Geest vooraan
en laat Uw Woord toch stevig staan.

(Psalm 46, Matheüs 7:24-27)
Robert Doek
31-10-2019
www.robertdoek.nl

De Heer is mijn Herder

‘k Liep door lege weiden
en ’t grazen ging niet meer
een kudde die zichzelf gaat leiden
verliest de Herder en zijn Heer

’t Rechte spoor werd toen verlaten
men zocht naar nieuwe vruchten
maar zij die daar van vraten
moesten telkens vluchten

‘t Roept ons bij de naam
trekt ons met Zijn staf
’t wil hen niet zien gaan
voor wie Hij ’t leven gaf

Als je op de Heer vertrouwt
en Hem ook laat spreken
nederig je handen vouwt
zal je ’t aan niets ontbreken.

Robert Doek

07-10-2018

Getsemané (Matheus 26:36-46)

Hij vroeg mij om te waken

en in ’t gebed te gaan

om niet verleid te raken

maar voor de Heer te staan

 

Zijn hoofd heel diep gebogen

sprak daar Gods eigen Zoon

met angst in beide ogen

geknield voor Vaders troon

 

De slaap had mij bevangen

‘k hield alleen geen stand

de ergste van de slangen

gaf lauwheid in mijn hand

 

De Heer keek op mij neer

verdriet lag in Zijn stem

’t vroeg mij nog een keer

te waken dicht bij Hem

 

Drie keer niet de wacht

‘k verbleef in eigen dromen

en zag niet in die nacht

’t verraad bij Jezus komen

 

 

Robert Doek

11-03-2018

De bloem valt af (Jacobus 4)

Een damp steeg op

Hij schiep ons leven

een bloem in knop

het duurt maar even

 

’t Zal even groeien

bij Hem van waarde

kortstondig bloeien

in goede aarde

 

Door razende stormen

al broos en teer

blijft Hij ons vormen

mijn God en Heer

 

De damp verdwijnt

de bloem valt af

’t wordt aan ’t eind

gezaaid in ’t graf

 

’t Zal weer groeien

de dood verdwijnt

en Eeuwig bloeien

als ’t Licht verschijnt

Eeuwig leven…

het duurt nog even.

 

Robert Doek

30-12-2017

Jacobus 4.

Getekende handen

Vingers aan Zijn handen

schrijven in het zand

van verlaten stranden

en drijvend land

(Johannes 8:6-9) (Jeremia 17:13)(Matheus 27:26-27)

 

Schrijvende Hand

tekent op de wand

’t rijk geschonden

en te licht bevonden

(Daniel 5)

 

Tekende Hand

schiep ons leven

heeft dier en plant

vormgegeven

(Genesis 1)

 

Begerige handen

bleven branden

vrucht genomen

dood gekomen

(Genesis 3 :6)

 

Handen doorboord

aan ’t kruis geslagen

gegeseld , vermoord

mijn schuld gedragen.

(Matheus 27: 27-56)

 

Zijn getekende Handen

vergeven mijn zonden

wil mij ontvangen

met kruishout wonden.

 

Robert Doek

01-04-2015

Jezus_hand_thumb[7]

Judas Iskariot (Matheus 27:1-10)

Steunende handen
onder zijn hoofd
ogen die branden
verward en verdooft

Verbeten mond
heeft Hem gekust
voelt nu geen grond
en ook geen rust

Dienend het beest
schijnheilig geweest
en vastberaden
de Liefde verraden

Schuldig branden
dertig in getal
in zijn handen
’t werd zijn val

Berouw gekomen
’t zilver gegooid
zijn leven ontnomen
arm en berooid

‘k Zal hem niet verraden
altijd met Hem gaan
zijn Naam niet schaden
stil…luister….
’t gekraai van de haan.

 

 

Robert Doek

 

427px-Almeida_Júnior_-_Remorso_de_Judas,_1880

Hoog bezoek. (Lucas 1:26-38)

hoog bezoek ontvangen
en met schrik bevangen
nichtje van Elisabet
uit het stadje Nazareth

woorden die klonken
dat genade geschonken
jong meisje de eer
met jou is de Heer

toen heeft de maagd
de boodschap bevraagd
bedaard berichtte Gabriël
de komende Immanuël

wees niet bevreesd
zwanger van de Geest
je baart Gods Zoon
en erft Davids troon

Jezus zal Hij heten
zo wij nu weten
dat Hij ons redt
verlost van smet

De weg die God zal gaan
nam ze dienend aan
het is stil als voorheen
toen de engel verdween

Mijn ziel die Gods eer verheft
De Geest die geloof beseft
met Kerstfeest eeuwig roemen
Hem mijn Zaligmaker noemen

Robert Doek
10-12-2014

Verzoening (leviticus 7)

het offer bericht;
een vergezicht
God die nadert
waar zijn volk vergaderd

schuldig bevonden
door verborgen zonden
daarvan bevrijd
worden offers bereid

daar op Golgotha
stond het altaar
vervloekt en geslacht
verlaten als de nacht

offerbloed in Zijn Huis
stroomde langs het kruis
vet en bloed ontleent zijn Kracht
aan Christus die het offer bracht

borst en bout voor priester zonen
die Jezus kracht en liefde tonen
achterbout getuigt van kracht
borst predikt Liefde in al zijn pracht

als opstijgende rook van vlees
was het Christus die herrees
door het Kind van Bethlehem
zijn wij verzoent met Hem.
Robert Doek
30-11-2014