De Goede Herder

‘t Straalde wat naar buiten
door de deur die open staat
zo kwam’t Licht zich uiten
voor de ziel als pastoraat

Roepend hunne namen
met welbekende stem
‘t drijft de kudde samen
naar ’t nieuw Jeruzalem

’t Vreemde klankgeluid
doet de kudde vluchten
Zijn Stem daarbovenuit
zorgt voor rijke vruchten

Zijn stok en staf geleiden
met Liefde blijft Hij hoeden
in frisse groene weiden
laat Hij de kudde voeden

Als de dag de nacht verruilt
laat Hij de kudde binnengaan
na hen die buiten schuilt…
roept Hij blijvend hunne naam

Hij is de Goede Herder
’t wil Zijn Liefde geven
Zijn weg ging zelfs nog verder
‘t gaf ons Zijn eigen leven

(Johannes 10, psalm 23)

Robert Doek
6-10-20201

Psalm 5

Bij ‘t ontwaken van de morgen
kniel ik voor Uw zetel neer
‘k leg vragend al mijn zorgen
in ’t gebed bij onze Heer

U bent God die scheiding maakt
wie zich aan de wereld hecht
het onrecht en de leugen wraakt
door Waarheid en door Recht

Wilt u mij genadig horen?
in ‘t ontzag van Uwen Naam
’t kaf zich scheiden van het koren
maak mij heilig en bekwaam.

Wilt U mij zo verder dragen
als Uw blijmoedig kind
dat met al zijn vragen
bij U bescherming vindt

Robert Doek
05-10-2021

Blijvend Woord

Glas en steen verdwijnen
de klok zal niet meer slaan
begroeiing zal verschijnen
maar ‘t Woord blijft altijd staan

Stelen zullen knakken
aan alles komt een eind
sterken maar ook zwakken
maar ’t Woord blijft bij de tijd

De vreemde zal bestaan
in een wereld zonder recht
Hij kent ze bij de naam
God doet wat Hij zegt.

‘t Woord van alle tijden
verkleurt niet met de tijd
’t heeft zelfs moet lijden
voor onze eeuwigheid.

Robert Doek

20-09-2020

(Johannes 1:1-5 , 14)

Psalm 4

Als de dag de nacht verruilt
en ik roepend tot U kom
doordat zonde mij vervuild
vraag ik Here: keer mij om!

Verstikkend is de ijdelheid
lege liefde, valse schijn
wil met Uw gerechtigheid
met mij en deze wereld zijn.

U hoort na mijn gebed
al slapend kan ik rusten
want U bevrijdt en redt
van al de lege lusten.

Robert Doek
04-04-2020

Psalm 3

Psalm 3

Groeien doet de tegenstand
gestaafd op mensenkracht
daarin is men tolerant
en zo bedrieglijk zacht

‘t Doet mij verder vluchten
van ‘t zwijgend ongeloof
’t zorgt voor dagelijks zuchten
waarom zijn er ogen doof ?

Als mijn ogen sluiten gaan
ik smekend tot U kom
hoort U mijn gebeden aan
‘k mag schuilen in Uw Heiligdom

U bent een schild dat mij beschermt
betaalt met kruishout wonden
‘k vind rust in U, want U ontfermt.
’t bedekt zo al mijn zonden.

Robert Doek
18-01-2020

Psalm 2

Een rijk van leugen of van macht?
gebouwd op eigen mensenkracht?
wat is het wat hen daar toe leid?
het is toch enkel ijdelheid.

De Formeerder van ’t leven
kijkt spottend op hen neer
Hij zal hun rijk doen beven
want Hij alleen is God de Heer.

Zijn Zoon heeft Hij gegeven
voor eeuwig leven en behoud
Hij zelf heeft ons geweven
omdat Hij van ons houd

Laat ’t koninkrijk toch komen
en ’t kwade niet verhinderen
dat Hemels Licht mag stromen
in ’t leven van Uw kinderen

Robert Doek
18-01-2020

Immanuël (Jesaja 9:5)

Een niet te vatten wonder
hoe Wonderbaar die Raadsman
in een kribbe heel bijzonder
ontvouwde God Zijn plan

Dood en graf zal Hij verslinden
bepalen zal Hij ´t mensenlot
met Kracht zal Hij de satan binden
want Christus is een Sterke God

Een Kind is ons geboren
’t zal dragen alle pijn
‘t wil mij die was verloren
een Eeuwig Vader zijn.

Het zaad van Davids huis
’t zal ‘t nieuwe Leven stichten
van kribbe tot aan ’t kruis
als Vredevorst ons richten

Een vaste burcht is onze God

(Hervormingsdag)

Gebouwd op zand
met eigen macht
’t houd geen stand
’t verliest aan kracht

Als stormen komen
door wind en leer
met regenstromen
gaat ’t huis te neer

Wie op God alleen vertrouwt
Zijn Woord wil laten staan
zal als op een rots gebouwd
zijn huis niet om doen slaan

Een vaste Burcht bent u o God
een toevlucht in gevaren
al treft ons ook ’t moeilijkst lot
wil Here toch uw Kerk bewaren

Blijf Here zo toch met ons gaan
laat Uw Liefde medegaan
ga ons met uw Geest vooraan
en laat Uw Woord toch stevig staan.

(Psalm 46, Matheüs 7:24-27)
Robert Doek
31-10-2019
www.robertdoek.nl

De Heer is mijn Herder

‘k Liep door lege weiden
en ’t grazen ging niet meer
een kudde die zichzelf gaat leiden
verliest de Herder en zijn Heer

’t Rechte spoor werd toen verlaten
men zocht naar nieuwe vruchten
maar zij die daar van vraten
moesten telkens vluchten

‘t Roept ons bij de naam
trekt ons met Zijn staf
’t wil hen niet zien gaan
voor wie Hij ’t leven gaf

Als je op de Heer vertrouwt
en Hem ook laat spreken
nederig je handen vouwt
zal je ’t aan niets ontbreken.

Robert Doek

07-10-2018