God enkel Licht.

Beschenen Woorden
door ’t Licht gebracht
doet ogen horen
‘t blijft van kracht

Verdraaide woorden
aan ’t licht gebracht
’t verblind het horen
op eigen kracht

Beperkte woorden
door tijd bewogen
doet ’t oor bekoren
maar sluit de ogen

Volmaakte woorden
’t zal mensen breken
hen uitverkoren
God zal niet wreken

Er staat geschreven
door Hem gezegd
voor ons het leven
aan ’t kruis beslecht

Robert Doek
28-04-2019

Onder het stof…

’t Kwam heel langzaam binnen
’t vormde een tapijt
’t vernieuwde oude zinnen
al wevend met de tijd

’t Woord werd ook bedekt
’t ging steeds minder branden
De Liefde werd bevlekt
’t lag in mensenhanden

’t Verborg de sacramenten
‘t waken ging niet meer
met eigen ornamenten
verliet men ook De Heer

Een wolf gekleed in schapenstof
’t leek Christus te beminnen
’t maakte Christus Kerk het hof
trad zo de schaapskooi binnen

De Here is met ons geweest
die hemel aarde heeft gemaakt
uit de klauwen van het beest
heeft Hij ons vrijgemaakt.

Robert Doek
30-01-2019
www.robertdoek.nl

Genade

Geneigd tot alle kwaad
dat mochten wij be-erven
en door dit Godsverraad
werd het leven sterven

Hijzelf blies ons de adem in
naar Goddelijk beeld geweven
in liefde ook de vrouw mannin
‘t verbind hen voor het leven

De aarde mocht getuigen
van grote Scheppingskracht
de engelen moesten juichen
God gaf ons al die pracht

Hij gaf ons ook twee bomen
als je het maar laat!
’t verraad is toch gekomen
geboren was het kwaad.

Betwijfeld is Gods Woord
mijn wil leek goed en echt
‘t Hart van God doorboord
vervloeking was terecht

Hij deed Zijn Toorn niet landen
nam ook niet ons leven
‘t liet Zijn Liefde branden
en heeft Zijn Zoon gegeven

Hij blies ons weer de adem in
verzoenend aan het kruis
de bruid is nu ook Zijn mannin
Hij leid ons terug naar Huis

Als je op Heer vertrouwt
en Hem ook laat spreken
nederig je handen vouwt
zal Hij je genade geven.

Robert Doek
05-11-2018

De Heer is mijn Herder

‘k Liep door lege weiden
en ’t grazen ging niet meer
een kudde die zichzelf gaat leiden
verliest de Herder en zijn Heer

’t Rechte spoor werd toen verlaten
men zocht naar nieuwe vruchten
maar zij die daar van vraten
moesten telkens vluchten

‘t Roept ons bij de naam
trekt ons met Zijn staf
’t wil hen niet zien gaan
voor wie Hij ’t leven gaf

Als je op de Heer vertrouwt
en Hem ook laat spreken
nederig je handen vouwt
zal je ’t aan niets ontbreken.

Robert Doek

07-10-2018

De Heilige Geest (pinksteren)

Hij zweefde over ‘t water

nog voor de dag begon

’t kwam toen eeuwen later

als troostend Pinksterbron

 

’t Mocht mensen inspireren

in Woorden opgeschreven

opdat wij mogen leren

hoe wij toch moeten leven

 

Als harten open gaan

zal Hij Zijn werk beginnen

’t doet ons dan verstaan

hoe Jezus te beminnen

 

’t Zal een dreiging vormen

voor wie de Zoon ontkent

‘t bouwt op eigen normen

de Troost is onbekend

 

Geketend aan dit leven

verslaafd aan deze tijd

steeds verder afgedreven

van Jezus die bevrijd

 

‘k Vouw mijn beide handen

En bid zo om Uw Geest

dat Hij bij hen mag branden

op ’t grote Pinksterfeest!

 

Robert Doek

20-05-2018 (1ste Pinksterdag)

 

Aanvechting.

Ik hoor geen Stem
bij het verdwalen
gebed tot Hem
geeft geen signalen

Ik ben Uw kind
en niet te scheiden
maar Satans wind
zal dat bestrijden

Wil mijn gedachten
toch tot U richten
wil ‘t leed verzachten
En pijn verlichten

Geef rust o Heer
die mij nu ziet
geloof te meer
Verlaat mij niet!

Robert Doek
29-04-2018

Goede Vrijdag.

Het werd donker

wel drie uur lang

alleen en zonder

bedroefd en bang

 

Al moet ik delen

in Jezus lijden

’t zal mij helen

en mij bevrijden

 

‘k Mag elke morgen

om krachten vragen

Hij zal mijn zorgen

ook nu nog dragen

 

Robert Doek

29-03-2018

 

Bewaar ons.

Wil Heer ons sparen
geef vaste grond
uw bruid bewaren
in Uw verbond

’t Is onze Heer
voor ons geslacht
’t kijkt op ons neer
Hij houd de wacht

Als stormen woeden
wil Heer ’t bedaren
Uw bruid behoeden
en ’t Woord bewaren

Vergeef de zonden
door ons gedaan
en heel de wonden
blijf met ons gaan

Geef de Liefde, neem het niet
bezorg de ander geen verdriet
wil ook nu de minste zijn
maak om Jezus wil ons rein.

Robert Doek
23-03-2018

www.robertdoek.nl

Getsemané (Matheus 26:36-46)

Hij vroeg mij om te waken

en in ’t gebed te gaan

om niet verleid te raken

maar voor de Heer te staan

 

Zijn hoofd heel diep gebogen

sprak daar Gods eigen Zoon

met angst in beide ogen

geknield voor Vaders troon

 

De slaap had mij bevangen

‘k hield alleen geen stand

de ergste van de slangen

gaf lauwheid in mijn hand

 

De Heer keek op mij neer

verdriet lag in Zijn stem

’t vroeg mij nog een keer

te waken dicht bij Hem

 

Drie keer niet de wacht

‘k verbleef in eigen dromen

en zag niet in die nacht

’t verraad bij Jezus komen

 

 

Robert Doek

11-03-2018