Kerst koor

Op ’t wereldse toneel
klinkt uit vele koren
een menselijk ritueel
en doet ’t horen storen.

’t Lijkt een nieuwe rapsodie
door tijd en geest gevormd
maar ’t is eenzelfde melodie
die over ’t podium stormt.

’t Is listig vorm gegeven
door een oude componist
’t laat zo de koren zweven
met klanken die hij sist.

Tot eens in ’t nachtelijk uur
een toon de slang deed beven
’t vervulde zo Gods partituur
’t bestrijd de dood voor ’t leven.

Daar juicht een toon
daar klinkt een Stem
Gods eigen Zoon
uit Bethlehem.

Robert Doek

26-12-2020 (2de kerstdag)

Verschenen

Verschenen is de Waarheid
niet als ‘n menselijk perspectief
bij hen zal Hij met naarheid
verschijnen als een dief

Verschenen is de Liefde
niet uit mensen stand
maar die ‘t gevoel doorkliefde
’t strijd met ons verstand

Verschenen is het Leven
in ’t vlees heel levensecht
’t zal de dood de dood echt geven
’t geeft ‘t onverdiende recht

Verschenen is het Woord
de norm van ons bestaan
’t werd door ons vermoord
maar is ook opgestaan

Verschenen om te boeten
voor een wereld in verval
‘k zal Hem ooit ontmoeten
als Hij weer verschijnen zal

Robert Doek
22-12-2019

Immanuël (Jesaja 9:5)

Een niet te vatten wonder
hoe Wonderbaar die Raadsman
in een kribbe heel bijzonder
ontvouwde God Zijn plan

Dood en graf zal Hij verslinden
bepalen zal Hij ´t mensenlot
met Kracht zal Hij de satan binden
want Christus is een Sterke God

Een Kind is ons geboren
’t zal dragen alle pijn
‘t wil mij die was verloren
een Eeuwig Vader zijn.

Het zaad van Davids huis
’t zal ‘t nieuwe Leven stichten
van kribbe tot aan ’t kruis
als Vredevorst ons richten

Gesloten hart

’t Lijkt soms dichtgeslagen
en op slot gedaan
maar ’t heeft in deze dagen
op een kier gestaan

Er scheen wat licht naar binnen
’t bleef op de drempel staan
’t waaide mooie zinnen
maar ’t werd niet goed verstaan

Het kon de rust niet vinden
’t kwam toen ongelegen
’t liet zich ook verblinden
en kwam zichzelf tegen

’t Licht begon te spelen
met een eigen partituur
’t hart begon te helen
’t verspreide Heilig vuur

Hart en ziel was nu verlicht
’t liet zich niet meer storen
geraakt door het bericht
dat Jezus was geboren!

Robert Doek
9-12-2017

In de stal

’t Heeft daar stil gelegen

voorzichtig neergelegd

met Gods eigen zegen

aan de mens gehecht

 

Liggend in een stal

in ’t plaatsje Bethlehem

’t zal mensen in getal

genezen met Zijn stem

 

Je zal het niet verwachten

dat hier een Koning ligt

uit menselijke geslachten

maakt Hij het donker licht

 

’t Is nu nog ongeschonden

als Kindje klein en teer

wissen zal Hij onze zonden

ook tranen zijn niet meer

 

Hij zal een weg bereiden

die wij niet konden gaan

en door ondragelijk lijden

brengt hij de dood tot staan

 

 

Robert Doek

9-12-2017

 

 

 

 

Alles heeft zijn tijd. (Kerst)

In stilte schrijd het voort

omringt door vele lasten

door Prediker verwoord

de uren zijn z’n gasten

 

Stil staan doet het niet

maar ’t lijkt bij elke traan

in moeite en verdriet

toch even stil te staan

 

De tijd is een geschenk

door God aan ons gegeven

de lengte onbekend

alleen door Hem geschreven

 

Een hoofdstuk in de tijd

een Kind is ons geboren

’t heeft toen ons bevrijd

wat bijna was verloren

 

We mogen in gedachten

de tijd toch stil doen staan

zodat wij betrachten

wat Jezus heeft gedaan

 

Robert Doek

02-12-2017

 

Licht.

Nog leeg en onbeschreven

wordt wit papier verlicht

in ’t donker nu beschenen

door vlammend kaarsenlicht

 

Vlammen geven plaatsen door

Van Bethlehem of Nazareth

Bijbelboeken tussendoor

vormen zo een kerstconcert

 

Schaduwen op wit papier

door kaarsenlicht verlicht

’t heeft een mensje in vizier

en tekent een gezicht

 

De tekening geeft dingen bloot

van ’t wezen van de mens

van zonde en ook van de dood

kijkend door een bijbel lens

 

Hoe dichter bij het Licht

‘k wordt er door verwarmd

net als vlammend kaarsenlicht

dat schaduwen omarmt

 

’t Licht geeft ook de Liefde door

van kribbe tot aan ’t kruis

’t heeft de schaduw van daarvoor

begraven in het dodenhuis

 

 

Robert Doek

26-12-2015

(2de kerstdag)

bijbel_met_kaars

 

Maria

In haar huisje arm en klein

met zichzelf en met haar dromen

en haar jonge meisjesbrein

onbewust wat er zal komen

 

Bevend en met angst bevangen

toen opeens aan haar verscheen

iemand uit de Hemelgangen

plotseling was ze niet alleen

 

’t Sprak haar toe met engelenmond

nog nooit gesproken zinnen

woorden die God zelf haar zond

kwam bij haar toen binnen

 

Een Kindje zal ze baren

onervaren en nog maagd

ze kon dit niet verklaren

en heeft de engel toen bevraagd

 

Geloof en diep vertrouwen

en alles in Zijn Hand gelegd

gezegend onder alle vrouwen

door profeten reeds voorzegd

 

God de Zoon in Liefde groot

zonder donder of geweld

heeft zich in een maagdenschoot

aan de mensen voorgesteld.

 

Robert Doek

20-12-2015

maria

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboortebericht.

Mensen moesten wachten
‘t Paradijslicht was gedoofd
‘t heeft aan Adams geslachten
Zijn eigen Zoon beloofd

God is ons niet vergeten
we waren haast verloren
maar waar de dieren eten
is Gods Zoon geboren

’t lag gewikkeld in doeken
als mensje, heel gewoon
je kon Hem zo bezoeken
de kribbe was zijn troon

Handjes tegen baby’s mond
eens aan het t’ kruis doorboord
die de dood en ‘t graf verslond
zodat bij ons het Leven gloort.

Zing met herders en met wijzen
van Ere zij God in deze tijd
om Jezus naam, die ons deed rijzen
van nu aan tot in eeuwigheid.

 
Robert Doek
11-12-2015

 

Troostmuziek

Muziek bespeelt de snaren

van mijn hart die mij verklaren

gevoel van onvoorspelbaarheid

’t besef van jou aanwezigheid

 

Muziek gevormd uit tonen

t’ Kondigt mij De Jezus aan

in gedachten bij personen

die naar Hem zijn toegegaan

 

Muziek die mij doet dragen

in gemis en in verdriet

en met zoveel vragen

’t is de Vader die mij ziet

 

Muziek van herinneringen

van gedachten in mijn hoofd

en van Kerst die doet bezingen

van ’t Kindje dat ons is beloofd

 

Muziek is ook een medicijn

bezongen in een lied

te weten waar ze nu al zijn

’t brengt troost in mijn verdriet.

 

 

Robert Doek

04-12-2015

Piano 1