In de stal

’t Heeft daar stil gelegen

voorzichtig neergelegd

met Gods eigen zegen

aan de mens gehecht

 

Liggend in een stal

in ’t plaatsje Bethlehem

’t zal mensen in getal

genezen met Zijn stem

 

Je zal het niet verwachten

dat hier een Koning ligt

uit menselijke geslachten

maakt Hij het donker licht

 

’t Is nu nog ongeschonden

als Kindje klein en teer

wissen zal Hij onze zonden

ook tranen zijn niet meer

 

Hij zal een weg bereiden

die wij niet konden gaan

en door ondragelijk lijden

brengt hij de dood tot staan

 

 

Robert Doek

9-12-2017

 

 

 

 

Alles heeft zijn tijd. (Kerst)

In stilte schrijd het voort

omringt door vele lasten

door Prediker verwoord

de uren zijn z’n gasten

 

Stil staan doet het niet

maar ’t lijkt bij elke traan

in moeite en verdriet

toch even stil te staan

 

De tijd is een geschenk

door God aan ons gegeven

de lengte onbekend

alleen door Hem geschreven

 

Een hoofdstuk in de tijd

een Kind is ons geboren

’t heeft toen ons bevrijd

wat bijna was verloren

 

We mogen in gedachten

de tijd toch stil doen staan

zodat wij betrachten

wat Jezus heeft gedaan

 

Robert Doek

02-12-2017

 

Vergeven.

’t Zit soms diep verborgen

bedekt met haat en pijn

’t worstelt elke morgen

met waarheid of met schijn

 

’t Zit vol hoop te wachten

op erkenning en op recht

die het leed verzachten

met de Liefde onderlegd

 

’t Hart kan niet echt stralen

door een wond die openligt

als ’t recht niet valt te halen

blijft vergeving onbelicht

 

Trots zal moeten wijken

voor al ’t gedane leed

zodat wij begrijpen

wat Jezus voor ons deed.

 

Robert Doek

28-11-2017

Geestelijke voorbereiding.

De stilte heeft bezit genomen

een bron van nieuwe krachten

deed woorden binnenstromen

in tijd en mijn gedachten

 

Woorden werden zinnen

‘t spreekt tot mijn geweten

‘t drong mijn hart toen binnen

de Geest heeft het bezeten

 

Door Liefde toen verlicht

‘k werd erdoor gevoed

‘t wezen wordt zo onderricht

hoe het daarin wandelen moet

 

‘k Mag zo blijven groeien

met zielen om me heen

wie zich ook laat snoeien

staat niet meer alleen.

 

Met ogen nu gesloten

kan enkel U nog vragen

breek dichte harten open

en wil ons daarin dragen

 

Ga met hen die dienen gaan

laat de Liefde mede gaan

en met Uw eigen Geest vooraan

Uw Woord toch stevig laten staan!

 

Robert Doek

17-09-2017

 

 

 

Herfst (voltooid leven)

Wind bespeelt de kruinen

zon met gouden stralen

verlicht gekleurde tuinen

met duizenden verhalen

 

Unieke elementen

door storm en tijd geaaid

tot mooie ornamenten

’t is wonderlijk gezaaid

 

Groen en onbezonnen

in Zijn hof geplant

zo is het begonnen

door Zijn Scheppingshand

 

Getekend door verhalen

daalt ’t blad nu naar beneden

gekleurd door zonnestralen

laat aardse grond zich kleden

 

Voltooid is pas het leven

met een Goddelijk signatuur

door de Schilder zelf gegeven

bepaalt Hij ons laatste uur.

 

 

Robert Doek

29-10-2016

 

image16

Ik hoor… en zie

Ik hoor muziek

van kogels fluiten

de akoestiek

van harten sluiten

 

Ik zie een pad

gevormd door haat

aan ’t eind een stad

waar liefde gaat

 

Ik hoor de toon

van geld en macht

en een patroon

van ’t kwaad dat wacht

 

Ik zie een stad

ineengestort

het mensenhart

…’t zelfde lot

 

Er roept een mens

nog klein en teer

’t heeft een wens:

geen oorlog meer!

 

Robert Doek

23-10-2016

ik hoor en zie

Nice (14-07-2016)

Blauw wit en rood

gevierd met ’t feestelijk licht

’t witte monster van de dood

heeft ellende aangericht

 

’t Kwam op grote wielen

’t heeft dromen uitgeblust

van groot en kleine zielen

daarbij de Franse kust

 

‘k Zoek naar rijke woorden

in onmacht en verdriet

en zoveel mensenmoorden

de juiste komen niet

 

en ik herhaal:

 

Geef de Liefde neem het niet

bezorg de ander geen verdriet

voor tranen die niet drogen

bid ik…weer…met gesloten ogen

 

 

 

Robert Doek

16-07-2016

 

www.robertdoek.nl

biddendfrankrijk

Goede Vrijdag

Met mijn schulden op Zijn rug

zwijgend door Jeruzalem

geeft Hij mij ’t Leven terug

door ’t kruis dat drukt op Hem

 

Gister nog Zijn zegen

met vrienden allemaal

heeft toen nog gelegen

aan ’t laatste Avondmaal

 

Vandaag is hij geslagen

op ’t hoofd een  doornenkroon

aan ’t kruishout zelf gedragen

hangt nu Gods eigen Zoon

 

God liet Hem toen alleen

in ’t donker drie uur lang

de hel die Hem verscheen

maakte Hem ten dode bang

 

Worstelend met verlatenheid

in diepste smart en rouw

voor mij een nieuwe weg bereid

dat God mij nooit verlaten zou.

 

Het donker werd verdrongen

met Licht door al zijn kracht

met lucht uit Jezus longen

riep Hij:  t’ is volbracht!

 

Denkend aan ’t kruisenhout

met Jezus eigen bloedstroom

bloeit er nu voor ons behoud

een nieuwe Levensboom.

 

In Vaders Hand gaf Hij de geest.

Zijn Liefde werd daar openbaar

voor jou en mij het allermeest

boog Hij het hoofd op Golgotha.

 

 

Robert Doek

25-03-2016 (Goede Vrijdag)

 

829782614

Witte donderdag (3) Matheus 26:36-75

Bloedend en zwetend

door mensen verlaten

Zijn handen geketend

door Roomse soldaten.

 

Ondanks Zijn macht

liet Hij zich leiden

naar ’t kruis dat wacht

’t zal mij bevrijden

 

Het ’t recht verbogen

door vals getuigen

Zijn mededogen

kon men niet buigen

 

De leugen waaide

hij kende Hem niet

de haan die kraaide

een klagers lied

 

Gespuwd, geslagen

in deze nacht

om mij te dragen

aan ’t kruis dat wacht.

 

 

Robert Doek

24-03-2016

petrus (101) LR verloochening

Thuisgehaald.

Nu heeft de Heer je thuisgehaald

Zijn eigen kind…

waar ’t Licht zo helder straalt

en waar je vrede vindt

 

Jij die altijd voor ons stond

’t wezen met je eigen stem

zaaien we in aardse grond

je ziel mag rusten dicht bij Hem

 

De stilte schreeuwt me toe

met onbekende pijn

‘k wil graag naar je toe

nog even bij je zijn.

 

Bevatten wil nog niet

’t is nog veel te pril

‘k zit nog vol verdriet

alles staat hier stil

 

De wereld draait wel door

‘k zal je moeten missen

tranen die ik laat hiervoor

zal Hij van mijn ogen wissen

 

Geef mij kracht o Heer

ontferm U en geleid

en wil mij keer op keer

troosten in mijn eenzaamheid

 

Nu heeft de Heer je thuisgehaald

want alles heeft zijn tijd

God heeft nu voor jou bepaald

te Leven in zijn Heerlijkheid!

 

 

Robert Doek

13-02-2016